Privacy statement

Di’ la tua , gevestigd aan Tapuitstraat 43 2872 AB Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://dilatua.nl – Lotje Lomme – Tapuitstraat 43-  2872 AB Schoonhoven – tel: 0623234422. Lotje Lomme is de Functionaris Gegevensbescherming van Di’ la tua. Zij is te bereiken via info@dilatua.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Di’ la tua verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dilatua.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Gegevens die ik wel verwerk.

Ik verzamel uw naam, telefoonnummer en emailadres in een bestand nadat u zelf contact met mij heeft gezocht. Ik heb een lijst contacten bij gmail en een lijst geadresseerden voor de nieuwsbrief bij Mailchimp.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Di’ la tua neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Di’ la tua) tussen zit. Ik gebruik uw gegevens om contact met u te onderhouden over mijn diensten.

Di’ la tua gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Gmail, WordPress en Mailchimp. Gmail voor het onderhouden van mailcontacten en Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven, WordPress voor het onderhoud van de website. In Gmail heb ik een contactenlijst met emailadressen. In Mailchimp een mailinglist. Via WordPress kunt u een contactformulier invullen waardoor uw gegevens bij mij bekend worden. Ook kunt u een reactie achterlaten op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Di’ la tua  verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

De Di’ la tua website gebruikt cookies. Dit komt omdat op mijn website bijvoorbeeld ook de mogelijkheid is om pagina’s te delen op social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Di’ la tua en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dilatua.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Di’ la tua wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons U kunt u zelf afmelden voor de nieuwsbrief, via de link onder aan de nieuwsbrief.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Di’ la tua neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dilatua.nl

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Di’ la tua – bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Naam en emailadres, telefoonnummer. Deze bewaar ik zolang u student bent. Daarna worden uw gegevens tot twee jaar bewaard en daarna verwijderd. Voor de nieuwsbrief kunt u zichzelf uitschrijven als u deze niet meer wilt ontvangen.